خاصیت فیلتر پلاریزه چیست؟

حال به بررسی مزایا این فیلتر پلاریزه میپردازیم که قطعا چندین بار به ذهن شما عکاسان عزیز خطور کرده است.از خود میپرسیم فایده این فیلتر چیست که ما از آن در عکاسی بویژه عکاسی صنعتی بهره میبریم که فایده اصلی این فیلتر اشباع رنگ عکس و افزایش چندین برابر کیفیت عکس میباشد حال خاصیت های دیگر این فیلتر عبارتند از :

  • افزایش و غلظت رنگ آبی در عکس یا تصویری با آسمان بسیار ابی تر از اسمان واقعی
  • از بین بردن انعکاس آب در تصویر برداری از کف دریا.
  • تصویر برداری از محصولات موجود در داخل ویترین و ماشین و از بین بردن شیشه در عکس
  • محو نمودن انعکاس روی شیشه و ویترین هنگام عکاسی.
  • تصویر برداری با کیفیت بسیار بالای رنگها در عکاسی از طبیعت.
  • به حداقل رساندن نور ورودی به سنسور و نیز افزایش کیفیت نور.


Aesthetics to rolex replica improve the new replica watches generation, will pay attention to replica rolex look, some people on the back of rolex replica watches the watch movement has a can not extricate themselves love, in order to meet this demand, many brands have done back through the table.