کاربرد فیلتر پلاریزه در عکاسی صنعتی

در واقع کارایی  فیلتر پلاریزه در عکاسی صنعتی نیز برای عکاس صنعتی که به طور حرفه ای نیز کار مینماید بسیار محسوس میباشدو از طرف دیگر نیز استفاده از این فیلتر برای کسانی که تازه عکاسی صنعتی را شروع کردند بسار تجربه خوشایندی خواهد بود.

حال تعریفی که ما از فیلتر پولارایزر و پولورایز داریم عبارت است از یک نوع به خصوصی از شیشه که بمنظورپلاریزه کردن نور ساخته شده اند  که کارایی آنها به این صورت است که انعکاسهای نور را که در جهت های متفاوتی میباشند را جذب مینمایند و تنها به نورهایی که در یک جهت خاص منعکس میگردند نیز اجازه عبور را میدهند که این امر در کیفیت یک عکس اثری دو چندان را دارد.

فیلترهای پلاریزه را ما به دو دسته خطی و نوع حلقوی دسته بندی مینماییم.استفاده از فیلترهای پلاریزه خطی در دوربینهایی که فوکوس اتومات دارند سبب میشود که در سیستم فوکوس این دوربین نیز خطا بوجود بیاید که استفاده از فیلترهای حلقوی باعث این خطا نمیگردد و تنها در این مورد نیز اختلاف دارند و کارایی دیگر این دو کاملا با یکدیگر یکسان میباشد که این اختلاف هم فقط در دوربینهایی که اتوفوکوس دارند مشهود میباشد.


Aesthetics to rolex replica improve the new replica watches generation, will pay attention to replica rolex look, some people on the back of rolex replica watches the watch movement has a can not extricate themselves love, in order to meet this demand, many brands have done back through the table.